Gastronomie

Název oboru:

GASTRONOMIE

Zaměření:

služby

Kód oboru:

65-41-L/01

 Profil a uplatnění absolventa

informace zde

Komu je studium určeno:

absolventům ZŠ

ZPS:

Ano

Sponzor:

-

Forma studia:

denní

Druh studia:

-

Délka studia:

4 roky

Vyučované  jazyky:

český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk

Další vzdělávací oblasti:

Odborné předměty:

společenskovědná, přírodovědná, matematická, estetická, ekonomická, vzdělávání pro zdraví

výživa, výroba a odbyt, komunikace ve službách, hospodářská korespondence, informační a provozní technologie, komunikace ver službách 

Forma přijímací zkoušky:

písemný test

Obsah přijímací zkoušky:

učivo ZŠ: matematika+český jazyk+motivační pohovor

Forma závěrečné zkoušky:

maturitní zkouška

Typ dokladu o ukončení studia:

vysvědčení o maturitní zkoušce

Počet přijímaných pro šk. r. 2015/2016 14