• Myšlenka rodinné školy se zrodila v roce 1989. Zdálo se nám, že současné možnosti vzdělávání neumožňují dostatečně všem tělesně postiženým osobám připravit se profesně na vlastní život. Obzvláště pak těm, kteří svůj dosavadní život trávili v rozličných ústavech a zařízeních a většinou nepřišli do styku se situacemi běžného života (např. v rodině – rozhodování, domácí práce; ve společnosti – jednání na úřadech, v obchodech apod.). Obsah tehdejší koncepce RŠ těmto záměrům vyhovoval. Potvrdila se skutečnost, že když všichni studenti nemohou splnit veškeré požadavky stanovené osnovami, mohou alespoň získat mnoho pro svoji sebedůvěru, samostatnost a v neposlední řadě se naučí zapojovat do běžného života.

 • V roce 1993 se rodinná škola vyčlenila z areálu ÚSP Kociánka, jako samostatný právní subjekt. Dle vzoru západních zemí jsme se pokusili zřídit malé zařízení rodinného typu, ve kterém je výchovně – vzdělávací proces řízen nejen pedagogem (tj. přímé pedagogické působení učitele a vychovatele), ale i kladným příkladem provozních zaměstnanců.

 • Od školního roku 1994/95 škola prošla složitým vývojem, došlo ke změně vzdělávacích koncepcí i změně zřizovatele. SŠ pro TP GEMINI je od roku 2000 příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje.

 • Poskytuje střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména s tělesným postižením. Dále poskytuje školní stravování a zajišťuje žákům celodenní výchovu, ubytování a stravování na internátě.

 

Dnes se ve střední škole GEMINI vzdělávají žáci po splnění povinné školní docházky v těchto oborech:

I. Veřenosprávní činnost (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

 • délka studia: 4 roky
 • forma studia: denní vzdělávání

II. Gastronomie (střední vzdělání s maturitní zkouškou) - od 1.9.2011

 • délka studia: 4 roky
 • forma studia: denní vzdělávání

III. Provoz služeb (střední vzdělání s výučním listem) - dobíhající učební obor

 • délka studia: 3 roky
 • forma studia: denní vzdělávání

IV. Prodavač a výrobce lahůdek (střední vzdělání s výučním listem) - od 1.9.2007

 • délka studia: 3 roky
 • forma studia: denní vzdělávání

Ve všech oborech a ve vyjímečných případech může ředitel školy na základě doporučení SPC prodloužit žákovi délku studia až o 2 školní roky.

Tyto čtyři obory umožňují zařadit do výchovně - vzdělávacího procesu značné množství postižené mládeže. Velkým přínosem a hlavně obrovskou výhodou je prostupnost v oborech umožňující studentům přejít z náročnějšího typu studia do typu méně náročného a naopak. Absolventi oboru veřejnosprávní činnost mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách. Po absolvování oborů s výučním listem mohou žáci pokračovat u nás nebo jinde v dalším středním vzdělávání.