Pedagogicko-psychologické poradenství poskytují:

Výchovný a kariérový poradce: Ing. Hana Anderlová 
Kontakt: 545 222 089, anderlova@geminibrno.cz
Konzultační hodiny: dle dohody
Poradenství v oblasti volby povolání a školy:
 • pomoc při stanovení životních cílů
 
 • volba profesní dráhy
 • vyhledávání kontaktů z oblasti volby povolání
 • propagace školy – získávání nových žáků ke studiu
Výchovné poradenství:
 • poskytování rychlé a přiměřené pomoci při výskytu problémů
 
 • pomoc při výukových potížích, koordinace působení pedagogů
 • konzultační pomoc, zabezpečení jiné odborné pomoci při problémech psychických, rodinných apod.
Školní psycholog:   PhDr. Jarmila Kuchařová
Kontakt: mobil:  602 461 795,   e-mail: kucharova@geminibrno.cz
Konzultační hodiny: zpravidla mezi 8. a 14. hodinou nebo po předchozí domluvě
 

Školní psycholog

 • je nezávislým odborníkem, který na naší škole poskytuje poradenské, konzultační, informační a metodické služby studentům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., dle platného znění
 • při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů
 • pracuje se zletilými žáky a s jejich souhlasem, s nezletilými žáky na základě souhlasu jejich zákonných zástupců
 • poskytuje bezplatné služby žákům střední školy, jejich rodičům a pedagogům

Poskytované služby žákům
Jsou individuální, skupinové konzultace (práce s kolektivem). Dále řešení problémů osobních, rodinných, vztahy se spolužáky, pedagogy, vychovateli, rodiči, potíže se školním prospěchem, učením, zvládáním stresových situací, strachu, úzkosti nebo trémy. Pomáhá při profesní orientaci – výběr dalšího studia nebo povolání. 
Poskytuje krizovou intervenci – pomoc v náročných životních situacích (trauma, rozvod rodičů, úmrtí v rodině apod.)
Poskytované služby rodičům
Konzultace výukových, výchovných a vztahových, osobních problémů jejich dětí ve škole i doma, dále poradenství zaměřené na další studium nebo budoucí povolání jejich dítěte. Poskytuje kontakty na další odborná pracoviště a veřejné instituce.
Poskytované služby pedagogům

Poradenství a intervence při výukových, výchovných potíží žáků, práce se třídou, pomoc při adaptaci nových žáků a žáků v prvních ročnících, spolupráce s výchovným poradcem a metodikem prevence.
Školní metodik prevence: Mgr. Marta Staňková
Kontakt: 545 222 089, stankova@geminibrno.cz
Konzultační hodiny: dle dohody
Poskytované služby:
 • ve spolupráci s třídními učiteli monitoruje třídy s cílem včasného rozpoznání vzniku možných patologických jevů
 
 • organizuje besedy, přednášky z oblasti zdravého životního stylu
 • individuálními pohovory se snaží formovat správné životní postoje
 • pomáhá vytvářet psychickou odolnost a schopnost řešit překážky a problémy různého druhu.
 
Psycholog: Mgr. Jurková Dušana, SPC Integra
Kontakt: 544 211 547
Konzultační hodiny: dle dohody na uvedeném tel. čísle
Poskytované služby:
 • zabezpečuje odbornou pomoc pro žáky při problémech psychických, rodinných, vztahových
 
 • konzultuje s pedagogy a pomáhá řešit a napravit různé problémy osobnostní a vztahové
 

Co očekáváme od rodičů?

Spolupráci, podporu a víru v to, že každá situace má své řešení. Škola je přirozeným pokračovatelem Vašeho snažení o hodnotný, zdravý a bezpečný život Vašeho dítěte. I když je vaše dítě starší 18 let, mějte zájem o jeho život, mluvte otevřeně o  vznikajících složitých situacích, Vašich vlastních pocitech a obavách. Trvejte na dodržování určitých hranic/rodinných pravidel. Nezavírejte před problémy oči v nadějí, že se to nějak samo vyřeší.

Nevíte si rady?

Můžete kdykoli zavolat do školy: 545 222 089, anebo napsat na e-mailové adresy Existuje také spousta institucí, kam se dá s problémy obrátit. Například:

A na závěr něco k zamýšlení:

Život v naší společnosti se stává stále složitější. Na jedné straně rostou technické možnosti,na druhé roste nebezpečí jejich zneužití. Společnost dává člověku stále větší svobodu, ale paradoxně ho k užívání svobody stále méně vychovává. To, co bylo dříve pevnou součástí výchovy – určité mravní a společenské normy –, je dnes vnímáno spíše jako konvence, ze které je nutno se vymanit, aby si člověk mohl "dělat, co chce". Mizí hranice mezi dobrým a zlým jednáním; pochopitelné a ospravedlnitelné je takřka všechno, co "přináší užitek", nebo spíše požitek, zisk. Pravdou však zůstává, že tam, kde jeden příliš získává, často druhý příliš ztrácí. První obětí takového pojetí "svobodné společnosti" jsou právě děti. Nejenže se snadno stávají obětí zneužívání a jiných trestných činů, ale ztrácejí se ve zmatku názorů, hodnot, nemají pevný bod, kterého by se mohly při řešení těžkých situací přidržet. Navíc jim často chybí rodinné zázemí, pocit bezpečí a lásky, což je nezbytné východisko pro budování pevné a zdravě sebevědomé osobnosti. Nezůstávejme jim dlužni právě toto: pro ně pochopitelnou výchovu k jasným hodnotám a názorům, pocit bezpečí a bezvýhradné lásky.

/Tomáš Květák "Děti a jejich problémy", sborník studií Sdružení Linka Bezpečí © 2005/

Adolescent nepotřebuje shovívavou blahosklonnost ve stylu "jen si mluv, však z toho vyrosteš, až poznáš život!" Naopak: potřebuje rodiče, kteří budou proti němu hájit svůj způsob života a své názory, a nesleví ze svých požadavků otevřeného a zdravého fungování rodinného systému.