• Ředitel školy Mgr. et Bc. Tomáš Anderle byl do funkce jmenován Radou Jihomoravského kraje dne 1. 12. 2011,

 

 • Ředitel školy dle ust. §§ 164 a 165 šk. zákona zejména:
 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb,
 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se zákonem 561/2004 Sb., a vzdělávacími programy,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,
 • zajišťuje, aby oprávněné osoby byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole,
 • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy,
 • odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu,
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy.

 

 • Osoby určené k poskytování informací a pověřené přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení:
 • Mgr. Stanislav Štěpánek, zástupce ředitele školy, tel.: 545 222 089, email.: Stepanek@geminibrno.cz
 • Jarmila Sperátová, odborná pracovnice školy, tel.: 545 222 089, 602 461 795, email: Speratova@geminibrno.cz

 

Vyřizování stížností je upraveno v ust. § 175 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád):
Stížnosti lze podat ústně nebo písemně na sekretariát školy na adrese: Vaculíkova 14, 638 00 Brno.

Obdobným způsobem se podávají žádosti.

 

 • dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi,
 • stížnost lze podat písemně nebo ústně,
 • stížnost se podává u správního orgánu, který vede řízení,
 • stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu, příslušnému k jejímu vyřízení,
 • má-li stěžovatel za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti

 

 • Odvolání
 • účastník může podat proti rozhodnutí odvolání, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odvolání je přípustné proti rozhodnutí ředitele školy o:

a/ zamítnutí individuálního vzdělávacího plánu,

b/ zamítnutí přeřazení žáka do vyššího ročníku

c/  převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy

d/ přijetí ke vzdělávání ve střední škole

e/ nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole

f/ zamítnutí přestupu žáka střední školy do jiné střední školy

g/ zamítnutí změny oboru vzdělávání

h/ zamítnutí přerušení vzdělávání

ch/ zamítnutí opakování ročníku

i/ podmíněném vyloučení žáka

j/ vyloučení žáka

k/ zamítnutí uznání uceleného vzdělání žáka

 • odvolací lhůta je upravena v § 83 spr. ř. a činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
 • případem, kdy zvláštní zákon stanoví jinak, je rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke vzdělávání ve střední škole – dle ust. § 60/19  školského zákona je odvolací lhůta 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí,
 • odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. u ředitele školy,
 • údaje, které má odvolání obsahovat, jsou uvedeny v ust. § 82 správního řádu, jestliže odvolání neobsahuje všechny náležitosti, pomůže ředitel školy odvolateli tyto nedostatky odstranit,
 • o odvolání rozhoduje správní orgán vyššího stupně s výjimkou ust. § 87 správního řádu.

 

 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
 • pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace,
 • pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne,
 • je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne,
 • informace, týkající se osobností, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu,
 • další omezení práva na informace vyplývá z ust. § 11 zák. č. 106/1999 Sb.,

jedná se zejména o informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, poskytnutím informace by byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského, informace se týká probíhajícího trestního řízení atd,

 • žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt, ze žádosti musí být patrné, komu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.,
 • žádost je podává ústně nebo písemně a to i prostřednictvím služby elektronických komunikací,
 • povinný subjekt žádost posoudí a o postupu při poskytování informace pořídí záznam.

   

  Žádosti jsou přijímány ústně, elektronickou poštou, písemně a prostřednictvím telekomunikačního zařízení na sekretariátě školy Vaculíkova 14, 638 00 Brno v pracovní dny v době od 8 do 15 hodin.

  Pracovníci oprávnění poskytovat informace:

  Mgr. Stanislav Štěpánek, zástupce ředitele školy, tel.: 545 222 089,

   email.:  Stepanek@geminibrno.cz

  Jarmila Sperátová, odborná pracovnice školy, tel.: 545 222 089, 602 461 795,

   email: Speratova@geminibrno.cz

   

  Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:

  A. V případě, že nedostatek údajů o žadateli brání postupu vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

  B. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

  C. v případě, tě požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  D. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od doplnění či upřesnění žádosti podle písmena a) či b), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

   

  O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

  Lhůtu pro poskytnutí informace je molo prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

  A. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

  B. Vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

  C. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závazný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více slokami povinného subjektu, které mají závazný zájem na předmětu žádosti.

   

  Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vidy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 • nerozhodne-li o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací,  poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti,
 • lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

 

 • Sazebník úhrad za poskytování informací

Osobní náklady

Účtují se skutečné mzdové náklady zaměstnance vyhledávajícího informaci. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.

Faktické náklady poštovného podle platných tarifů.

 

 

Poskytování informací

Poznámka

1.

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 jednostranné

  1,50

 

 

A3 jednostranné

  3,00

2.

Tisk

A4 černobílé

  3,00

 

 

A4 barevné

10,00

3.

Kopírování na magnetické nosiče

Disketa 3,5"

20,00

 

 

CD

50,00

4.

Telekomunikační poplatky

Meziměstské

Dle platných tarifů

5.

Poštovné a jiné poplatky

 

Dle platných tarifů

6.

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

 

Bezplatné

 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy úhrada poplatku potvrzena.