Projekty EU- vyberte podkategorii!.

Naše škola realizuje projekt Na trh práce bez frustrace, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005264   podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.
Projekt je zaměřen na personální podporu SŠ (koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele) a podporu extrakurikulárních aktivit (doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem).

Hlavními cíli projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Od 1.9.2019 je škola zapojena do projektu Šablony 2, operační program Výzkum, vývoj  a vzdělávání.
Projekt je zaměřen na kombinaci témat personální podpory, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podporu extrakulikulárních/rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT,  na spolupráci s rodiči žáků a studentů a spolupráci s veřejností.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola a školské zařízení určila  jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Realizací projektu by mělo být dosaženo zvýšení kvality vzdělávání odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Dále pak omezení a prevence předčasného ukončování vzdělávání, podpora rovného přístupu ke kvalitním programům vzdělávání včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.