1. Ředitel školy Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA  byl jmenován do funkce v listopadu 2011.  
 2. Ředitel školy:
 • řídí školu, jmenuje a odvolává zástupce
 • odpovídá za plnění plánů a učebních osnov
 • kontroluje a řídí práci pedagogů a ostatních zaměstnanců
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň práce školy
 • odpovídá za zpracování a zpřístupnění výroční zprávy o hospodaření školy
 • zajišťuje, aby zákonní zástupci žáka (nebo zletilý žák) byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy.
 1. Ředitel školy rozhoduje:
 • o přijetí ke studiu ve škole
 • o přerušení studia
 • o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia
 • o výši příspěvků v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojenou se stravováním a ubytováním ve škole
 • o žádosti žáka ke změně studijního oboru, event. opakování ročníku
 • může upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány
 • o přeřazení žáka do vyššího ročníku
 • o přestupu žáka