Využití eLearningu ve výuce tělesně postižených žáků

 

Název: Využití eLearningu ve výuce tělesně postižených žáků (v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů)
Žadatel: Lumina Brunensis Integrae - zájmové sdružení
Partneři: Speciální soukromé gymnázium Integra Brno, s.r.o.
  Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Vaculíkova 14, Brno
  Střední škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka 2, Brno
Cíle projektu: umožnit žákům a studentům takový přístup ke vzdělání, který co nejvíce sníží jejich handicap
  rozvoj studentských dovedností používáním moderních metod výuky - on-line eLearningu
  posílení samostatnosti zdravotně postižených studentů při mimoškolní přípravě a při výuce
Doba zahájení projektu: 1.11.2006
Ukončení projektu: 30.6.2008

 

Projekt Škola za školou (Electronic learning neboli e-learning)

V současné době se zřídka objevuje jev, kdy se shodnou na spolupráci v záležitosti, která se zdá prospěšná a poslouží ke zkvalitnění výchovy a vzdělávání, hned tři vzdělávací instituce. Střední školy s podobným zaměřením (Střední škola pro tělesně postiženou mládež GEMINI, Gymnázium INTEGRA Brno a Střední škola pro tělesně postižené Brno Kociánka) se domluvili na společném projektu, jak nabídnout svým žákům moderní formu výuky. Rozhodli se nezůstávat pozadu, vypracovali projekt, požádali o grant a projekt e-learningu, který je doposud nejvíce využíván k distančnímu typu studia na vysokých školách, se mohl rozjet.

Pro větší představu, e-learning umožňuje studentům plnit své povinnosti prostřednictvím sítě internetu kdekoliv na světě. Původně vznikl pro studenty v USA, kteří nemohou navštěvovat svou školu z důvodu dlouhých destinací. S rozšířením internetu a větší cenové dostupnosti výpočetní techniky se forma elektronického studia vyvinula i jako doplněk studia tradičního. Škola za školou není klasická forma e-learningu (to také současná legislativa neumožňuje), ale je praktickým doplňkem studia středoškoláků, kteří se připravují na své závěrečné nebo maturitní zkoušky. 

Využití projektu Školy za školou předpokládá určité materiálně technické vybavení. To znamená především trvalý přístup žáků i učitelů k počítači, který musí být vybaven potřebným softwarem. Tento požadavek se podařilo realizátorům vyřešit získáním grantu na nákup několika počítačů a notebooků. Ty mohou například využívat studenti, kteří jsou dlouhodobě nemocní. Dále jsou samozřejmě zapotřebí zaškolení učitelé, kteří jsou schopni a také ochotni používat tento způsob vzdělávání.

Do projektu Škola za školou se řešitelé zapojili od 1.12. 2006. Je tedy pravý čas položit si pár otázek: Jaký je tedy stav projektu po více než roce? Jaké jsou praktické zkušenosti pedagogů, rodičů a především studentů? S jakými překážkami se zúčastnění setkávají? Co nám e-learning přináší? Je dobré v projektu nadále pokračovat?

Jako odpověď na otázku praktických zkušeností studentů může posloužit dotazníkové šetření, které řešitelé projektu uskutečnili na Gymnáziu INTEGRA. Z něj vyplývá, že asi tři čtvrtiny dětí mají pozitivní názory na daný projekt. Pomáhá jim při studiu a především si ho chválí žáci, kteří jsou dlouhodobě nemocní, neboť jim pedagog může kdykoliv posílat domácí úkoly, materiály pro studium, a také je touto cestou z dané látky zkoušet. Studenti pozitivně hodnotí možnost vyzkoušet si testy k přijímacímu řízení na vysokou školu. Za přínos považují také tzv. hru gangů, která umožňuje soutěživou formou srovnání úrovně znalostí s ostatními studenty středních škol v projektu zúčastněných. Většinou vnímají Školu za školou jako doplněk vzdělávání, vhodný k využití v rámci domácí přípravy, především k procvičení látky cizích jazyků. Učitelé rádi využívají počítače k opakování učiva a ke zpestření výuky zábavnější formou ve volnějších obdobích, například před prázdninami. 

Je tedy vhodné nadále využívat služeb e-learnigu? V dnešní době je již práce s komunikačními technologiemi natolik rozšířená a pro řadu žáků i pedagogů samozřejmá, že by byla škoda jejích výhod nevyužívat a v projektu i nadále nepokračovat. Jako doplněk k tradiční výuce je to pomocník více než vítaný.

Tomáš Ulbrich Střední škola pro tělesně postižení GEMINI, Brno


Být ve ŠKOLE ZA ŠKOLOU- sen každého studenta?

Všechno nasvědčovalo tomu, že zažiji další normální den studenta střední školy. Určitě to znáte sami, sednete si do lavice a střípek
po střípku skládáte mozaiku vašeho vzdělání. Nápomocni nám jsou přitom učitelé, kteří se snaží předat nám co nejvíce informací,
což není nic neobvyklého.My jsme ale nyní dostali možnost, jak ještě více rozšiřovat své vědomosti. Ta možnost se jmenuje Škola
za školou. Říkáte si,to je asi sen každého studenta "být ve škole a zároveň za školou". Ale o co vlastně jde? Co se za tímto
záhadným názvem skrývá? Škola za školou je internetový portál zabývající se e-learningem. Žijeme v době, kdy se internet
pomalu stává součástí našeho života. Stává se našim kamarádem, společníkem, pomocníkem v práci a teď dokonce i ve škole.
Slušelo by se popsat o co vlastně jde…. Naše škola má díky projektu nepřetržitý přístup na tento portál. Každý student má
svoje přihlašovací jméno a může si do sytosti užívat cvičení a testů. Je možné si udělat  rozvrh přesně podle rozvrhu školního.
Každý předmět má totiž svá cvičení, doplňovačky a dokonce i učebnice. Učitelé nám mohou dokonce posílat domácí úkoly. Na e-mail
nám potom přijde upozornění, že by bylo vhodné si dané cvičení udělat. Tento systém udělá jistě průlom ve výmluvách.

Už totiž nemůžete říct, že úkol sice máte, ale zapomněli jste doma na stole sešit. Učitel si jednoduše zjistí, že jste úkolu nevěnovali
ani minutu. Teď se konečně dostávám k tomu proč se dnešní den trošku vymykal ostatním. Psali jsme totiž první "písemku" ve Škole
za školou. Nikdo moc nevěděl, co nás čeká. Ono je to tak trošku neobvyklé proklikat test a odeslat k učitelskému stolu.
Žádné papíry, tužky, o tahácích nemluvě…. Za pár minut na nás paní učitelka volala správné řešení a dokonce konečné známky.
Tomu se říká rychlost, ne nadarmo se říká, že se naše doba pořád zrychluje. Dnes jsem dostala svou první e-learningovou
známku a usínala s pocitem, že budu muset častěji kontrolovat mailovou schránku. Člověk totiž nikdy neví, kdy mu tam připluje
nějaký ten domácí úkol.

                                                                                       Ladislava Blažková                                                                            studentka SŠ pro TP GEMINI


Zhodnocení projektu

1. Škola získala hardwarové vybavení pro jednu počítačovou učebnu a několik notebooků. Toto vybavení mohou handicapovaní
žáci využívat ve výuce i pro domácí přípravu. Po skončení projektu vybavení škole zůstalo, což umožňuje žákům i učitelům využití
tohoto hardwaru i nadále.

2. Žáci i učitelé se během trvání projektu naučili používat moderní metody výuky pomocí PC a softwarových aplikací Škola za
školou a internetu. E-learning využívají i nadále hlavně internátní žáci a žáci s individuálním vzdělávacím plánem,

3. Využitím e-learningu byla posílena samostanost zdravotně handicapovaných žáků při mimoškolní přípravě na výuku
a obohacena metodická stránka výuky.

4. Zkušenosti z projektu chceme využít jako partneři v novém projektu "Vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků SŠ s využitím ICT".